Παρατηρητήριο για την πειρατεία

Η πειρατεία -όρος που εκφράζει στην καθομιλουμένη την έννοια της προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας- αναφέρεται στην κατασκευή, διανομή και πώληση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων (πειρατικών αντιγράφων) υλικού προστατευόμενου από την πνευματική ιδιοκτησία. Η πειρατεία στην πνευματική ιδιοκτησία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και αφορά κυρίως στον τομέα της μουσικής, των οπτικοακουστικών έργων, των προγραμμάτων Η/Υ, των εκδόσεων και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

H πειρατεία αγαθών που ενσωματώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που έχει αποκτήσει ανησυχητικές διαστάσεις. Λόγω της υψηλής αξίας των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), η παραβίασή τους αποτελεί προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα, η οποία προκαλεί σημαντικές ζημίες στους κατόχους των δικαιωμάτων και στην οικονομία γενικότερα.

Στην Έκθεση για την Κατάσταση σχετικά με την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) για το 2020 (Status Report on IPR Infringement 2020), του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), αναφέρεται ότι η παρουσία προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην αγορά συνεπάγεται για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ απώλεια εσόδων λόγω μείωσης των εσόδων από την άμεση και την έμμεση φορολογία, καθώς και από τη μη καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τους παράνομους κατασκευαστές, η οποία ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώετησίως.

Συνοπτικά οι συνέπειες του φαινομένου της πειρατείας περιλαμβάνουν τις παρακάτω:

 • Απειλή για την προστασία του καταναλωτή
 • Απώλεια εισοδήματος λόγω μειωμένων εισπράξεων ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών
 • Απώλεια θέσεων εργασίας
 • Μη δυνατότητα ανάπτυξης των σχετικών πολιτιστικών – και όχι μόνο – βιομηχανιών (κίνδυνος απομείωσης των πολιτιστικών αγαθών ελλείψει κινήτρων)
 • Μείωση επενδύσεων ξένων κεφαλαίων
 • Αδυναμία επιβολής των σχετικών νόμων και εφαρμογής των διεθνών υποχρεώσεων
 • Διακύβευση του κύρους της χώρας

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) έχει πραγματοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό δράσεων για τη μείωση και σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου της πειρατείας των πνευματικών έργων και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό.

Το Παρατηρητήριο συγκέντρωσε το σχετικό νομικό πλαίσιο, τόσο το ελληνικό όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σχετική εθνική νομολογία και τις νέες εξελίξεις που αφορούν στο θέμα της προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, παρατίθεται μια σειρά χρήσιμων συνδέσμων (links) ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών.

1. Νομικό πλαίσιο και σχετικό υλικό

2. Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ)

Η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) συστήθηκε με τον ν. 4481/2017 και στόχο έχει να διευκολύνει την εξωδικαστική αντιμετώπιση περιπτώσεων διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων.

Οποιοσδήποτε του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα προσβάλλονται στο διαδίκτυο (π.χ. δημιουργοί, ερμηνευτές-καλλιτέχνες, εκδότες, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, κ.ο.κ.). μπορεί να προσφύγει στην ΕΔΠΠΙ.

Η διαδικασία ενώπιον της ΕΔΠΠΙ συνιστά μία διοικητική διαδικασία, η οποία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (το πολύ εντός 60 ημερών) επιτρέπει σε κάθε δικαιούχο που προσφεύγει ενώπιόν της σε σχέση με την παράνομη διάθεση έργων του στο διαδίκτυο να επιτύχει (εάν η προσφυγή του ευσταθεί) την άμεση απομάκρυνση ή τη διακοπή πρόσβασης στο έργο του ανάλογα με τις περιστάσεις και χωρίς να στερείται του δικαιώματός του προσφυγής στα δικαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της Επιτροπής, τη διαδικασία υποβολής αιτήματος, τα τέλη εξέτασης και τις αποφάσεις της δείτε: opi.gr/edppi

3. Στατιστικά Στοιχεία

Έκθεση του ΟΠΙ σχετικά με τα στατιστικά για την καταπολέμηση του φαινομενου της πειρατείας.

Αρχές Επιβολής

 • Δικαστήρια

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΠΙ από το 2023 διακόπτει τη δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων όπως προκύπτουν από τις αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας σχετικά με υποθέσεις που αφορούν σε παραβίαση του νομοθετικού πλαισίου για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, καθώς και τη συλλογική διαχείριση (βλ. ν.2121/1993 και ν. 4481/2017).
  Η διακοπή οφείλεται αφενός στη συμμόρφωση τόσο του ΟΠΙ όσο και των δικαστηρίων της χώρας με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και αφετέρου στη σημαντική μείωση των πρωτογενών δεδομένων που καταφθάνουν στον ΟΠΙ προς επεξεργασία εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του περιορισμού του φαινομένου της πώλησης ψηφιακών δίσκων μουσικής και οπτικοακουστικών έργων από πλανόδιους πωλητές.

 • Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

4. Μελέτες

5. Δράσεις του ΟΠΙ κατά της πειρατείας

6. Σχετικοί Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και/ή Προστασίας (ΟΣΠ)

Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας

7. Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Ένωση

Διεθνή