Ενιαίοι μορφότυποι χρήσης έργων

Σύμφωνα με το α. 24 παρ. 1 ν. 4481/2017 και βάσει της άδειας χρήσης οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης καταλόγους των έργων που έχουν χρησιμοποιήσει το προηγούμενο εξάμηνο – ή το χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε – με αναφορά του ακριβούς αριθμού αντιτύπων ή της συχνότητας των δημόσιων εκτελέσεων, καθώς και όλων των σχετικών πληροφοριών. Οι κατάλογοι αυτοί χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, την είσπραξη των εσόδων από δικαιώματα, τη διανομή και την καταβολή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους καταλόγους θα πρέπει σύμφωνα με το α. 24 παρ. 1 ν. 4481/2017 να υποβάλλονται βάσει ορισμένου ενιαίου μορφοτύπου για κάθε κατηγορία χρήσης. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης δεν παραδίδει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τους εν λόγω καταλόγους χρησιμοποιώντας τους σχετικούς ενιαίους μορφότυπους, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να επιβάλει σε αυτόν προσαύξηση 10% επί της οφειλόμενης αμοιβής. Αν ο χρήστης παραβιάσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση περισσότερο από δύο φορές, ο οργανισμός μπορεί να επιβάλει προσαύξηση 15% ή ακόμα και να καταγγείλει τη σύμβαση (α. 24 παρ. 2 ν. 4481/2017).

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να κατεβάσετε αυτούς τους ενιαίους μορφότυπους για χρήση μουσικών και οπτικοακουστικών έργων.

Mορφότυποι για χρήση μουσικών έργων

Οι μορφότυποι για χρήση μουσικών έργων έχουν συμφωνηθεί από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης Αυτοδιαχείριση, ΕΥΕΔ, Ερατώ, Απόλλων, GRAMMO και GEA.

Mορφότυποι για χρήση οπτικοακουστικών έργων

Οι μορφότυποι για χρήση οπτικοακουστικών έργων έχουν συνδιαμορφωθεί από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης Αθηνά, Δίας, Διόνυσος, Ερμείας και Ισοκράτης.