Βιβλιοθήκη

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΟΠΙ περιλαμβάνει την εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα και ν. 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επίσης, η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία.

Διαθέσιμη είναι και η νομολογία πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεις δικαστηρίων της ΕΕ και αλλοδαπών δικαστηρίων.

Περιλαμβάνει, επίσης, γνωμοδοτήσεις, σχετική αρθρογραφία (ελληνική και αλλοδαπή) και βιβλιογραφία.

Τέλος, υπάρχει διαθέσιμο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό με οδηγούς για την πνευματική ιδιοκτησία (για δασκάλους, μαθητές δημοτικού και μαθητές γυμνασίου και λυκείου), καθώς και αφίσες και κόμικ για την ΠΙ.

Επισκεφθείτε τη βιβλιοθήκη του ΟΠΙ στο library.opi.gr