21.09.2021

Ο ΠΟΔΙ έδωσε στη δημοσιότητα μία ενημερωμένη Εργαλειοθήκη Καλών Πρακτικών η οποία απευθύνεται σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (WIPO Good Practice Toolkit for Collective Management Organizations /The Toolkit). Ο σκοπός αυτής της εργαλειοθήκης είναι να συγκεντρώσει παραδείγματα νομοθεσίας, κανονισμών και κωδίκων δεοντολογίας στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από όλο τον κόσμο και να προσφέρει παραδείγματα καλών πρακτικών.

Εάν το επιθυμούν, τα κράτη μέλη και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν εργαλεία από την Εργαλειοθήκη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας τους.

Η Εργαλειοθήκη δεν προορίζεται να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των εξαιρέσεων και των περιορισμών για πνευματικά δικαιώματα, όπως ενδέχεται να υπάρχουν στο εθνικό δίκαιο.

Η Εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη εδώ.