Νόμοι

Άρθρο 66Ε του νόμου 2121/1993 (όπως αντικατατάθηκε με το α. 25 του ν. 4708/2020): Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

 

Υπουργικές Αποφάσεις

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/77883/1601 - 17.02.2020

Τροποποίηση της απόφασης σύστασης και συγκρότησης επιτροπής για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/248407/17434/12866/490 - 08.06.2018

Τροποποίηση της απόφασης σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α’/20.7.2017) και καθορισμός αμοιβής των μελών της.

Υπουργείο Οικονομίας - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 61840/5094/4171/240 - 27.02.2018

Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ//42270/3639/3477/197 - 07.02.2018

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α΄/20.7.2017) και καθορισμός αμοιβής των μελών της.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196 - 07.02.2018

Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α' 100/20.7.2017).