Τελεί υπό μερική αναθεώρηση

Παρακαλούμε δείτε α. 4 ν. 4481/2017 όπως ισχύει.