Ο ΟΠΙ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τρία χρόνια (άρθρο 3 ΠΔ 311/1994 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του α.45 του ν. 4531/2018). Ο Διευθυντής του ΟΠΙ ορίζεται με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία (άρθρο 5 ΠΔ 311/1994).

Διοικητικό Συμβούλιο

Αντωνιάδης Ιωάννης, Πρόεδρος
Δαρειωτάκη Αρίστη, Αντιπρόεδρος
Μπουλέκος Ιωάννης, Μέλος
Νουτσόπουλος Θωμάς, Μέλος
Γεωργιδάκη Έλλη, Μέλος
Βαφέας Νικόλαος, Μέλος
Χριστοφόρου - Λιβάνη Ιωάννα, Μέλος

Διευθύντρια ΟΠΙ: Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ

Οι υπηρεσίες του ΟΠΙ αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες (τμήματα):

  • Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
  • Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης Σεμιναρίων
  • Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού