Βιβλιογραφία

Η προστασία της πνευματικής και καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας, εν «Κοι­νωνιολογικά και εγκληματολογικά μελετήματα».

Το συγγενικό δικαίωμα των ερμηνευτών εκτελεστών καλλιτεχνών.

Ζητήματα εμπορικού δικαίου ΙΙΙ - Βιομηχανική & πνευματική ιδιοκτησία, Δίκαιο και Οικονομία.

Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου Ι.

Η πνευματική ιδιοκτησία εν Ελλάδι και αι διεθνείς συμβάσεις.

Η πνευματική ιδιοκτησία – Νόμος 2121/1993 και εισηγητική έκθεση.

Πνευματική ιδιοκτησία, διαγράμματα - Ερμηνευτικά σχόλια - Υποδείγματα.

Κοινωνία των πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία.

Λογισμικό (software) – Νομική προστασία και συμβάσεις τ.I.

Λογισμικό (software) – Νομική προστασία και συμβάσεις τ.IΙ.