Βιβλιογραφία

Κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού & διανοητική ιδιοκτησία: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Η σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: Μια μελέτη πάνω στη σχέση δημιουργών - οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

Νομοθεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Πνευματική ιδιοκτησία.

Πνευματική Ιδιοκτησία: Σχόλια-Νομολογία.

Η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

Η εικόνα στο δίκαιο.

Πνευματική ιδιοκτησία και νέες τεχνολογίες. Η σχέση χρήστη-δημιουργού.

Η πνευματική ιδιοκτησία στην Κύπρο.

The Audiovisual Works as Digital Library Content: Storage and Exploitation in: Ε-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues, ed. Information Science Reference, Hershey-New York