Νόμοι

Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 25: Αντικατάσταση του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) περί ενίσχυσης της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.