Νόμοι

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας - Τροποποίηση της

Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 25: Αντικατάσταση του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) περί ενίσχυσης της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.