Ειρηνοδικείο

ΕιρΘεσ 1594/2015

Πνευματική ιδιοκτησία. Περιουσιακό δικαίωμα. Δημόσια εκτέλεση έργου. Προϋποθέσεις. Χαρακτηριστικά. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση. Μεσολάβηση του λήπτη ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής για την περαιτέρω λήψη της μέσω κεντρικού διανεμητικού δέκτη, από άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνιστά δημόσια εκτέλεση διαφορετική από την αρχική μετάδοση. Αξίωση του δημιουργού για αμοιβή. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Μαχητό τεκμήριο νομιμοποίησης για άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων των δημιουργών εξωδίκως ή δικαστικώς. Στοιχεία σχετικής αγωγής. Αξιώσεις για προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Υπολογισμός αποζημιώσεως. Αοριστία αγωγής που δεν αναφέρει αν η ενάγουσα έχει συνάψει συμβάσεις με τους αναφερόμενους στην αγωγή πνευματικούς δημιουργούς, βάσει των οποίων αυτοί της αναθέτουν, με μεταβίβαση των σχετικών εξουσιών τους, την προστασία και διαχείριση του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας τους, στοιχείο απαραίτητο για να προκύπτει η ενεργητική νομιμοποίηση της ενάγουσας, προς έγερση της υπό κρίση αγωγής, ούτε αν προέβη στις διατυπώσεις είχε συντάξει τον κατάλογο με την αμοιβή που απαιτεί από τους χρήστες (αμοιβολόγιο).

ΕιρΠειρ 144/2011

ΕιρΠειρ 115/2011

ΕιρΠειρ 114/2011

ΕιρΠειρ 93/2011

ΕιρΠειρ 92/2011

ΕιρΠειρ 91/2011

ΕιρΠειρ 90/2011

ΕιρΠειρ 83/2011

ΕιρΠειρ 25/2011