Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

ΑΕΔ 8/2007

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ). Οταν το ΑΕΔ επιλαμβάνεται κατόπιν αίτησης προσώπου που έχει σχετικό δικαίωμα, οι διάδικοι στις δίκες στις οποίες εκδόθηκαν οι αποφάσεις των δικαστηρίων που προκάλεσαν την αμφισβήτηση ως προς την ουσιαστική αντισυνταγματικότητα ή την έννοια διάταξης τυπικού νόμου, δεν καθίστανται διάδικοι στη δίκη ενώπιον του ΑΕΔ. Πνευματική ιδιοκτησία και επιχορήγηση του οργανισμού πνευματικής ιδιοκτησίας από ποσοστό όχι ανώτερο του 5% των ακαθάριστων εισπράξεων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Το ακριβές ύψος θα καθορισθεί, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Η σχετική διάταξη του άρθρου 69 παρ. 2 του ν. 2121/1993 αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 4 του συντάγματος και είναι ανίσχυρη (ΔΕΕ 2007, σελ. 992).