Γνωμοδοτήσεις

Η ελευθερία της τέχνης και το Σύνταγμα.

Σχέσεις συνδικαιούχων σε σύνθετο έργο (τραγούδι). Άσκηση διοίκησης επί του κοινού έργου. Κατάχρηση δικαιώματος.

Σχέσεις συνδικαιούχων σε σύνθετο έργο (τραγούδι) - Άσκηση διοίκησης επί του κοινού έργου – Καταχρηστική η άσκηση του ηθικού δικαιώματος.

Πνευματικά έργα μελών ΔΕΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ και αμοιβή των μελών ΔΕΠ με την μορφή συγγραφικών δικαιωμάτων.

Η ρήτρα μη επανηχογράφησης και η προστασία του «ρεπερτορίου».

Ρήτρες μη επανηχογράφησης τραγουδιών, δεσμευτικότητα.

Σύμβαση εκμετάλλευσης και σύμβαση μεταβίβασης. Διάρκεια. ΜονΠρΑθ 15808/1999.

Πνευματική ιδιοκτησία. Τηλεοπτικοί δέκτες σε δωμάτια ξενοδοχείων. Δημόσια εκτέλεση πνευματικών έργων.

Ο έλεγχος της δράσης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης κατά το άρθρο 54 του Ν.2121/1993.

Ζητήματα ανταγωνισμού στη διανομή κινηματογραφικών ταινιών.