Γνωμοδοτήσεις

Οι ειδικές διαδικασίες και η συνταγματική προστασία του πνευματικού δημιουργού όπως καθορίζει κυριαρχικώς το ανίτιτιμον πωλήσεως ή χρήσεως του έργου του.

Οπτικοακουστικό έργο και πρωτότυπη κτήση στην πνευματική ιδιοκτησία.

Ζητήματα από την εφαρμογή του νέου νόμου(2121/93) για την πνευματική ιδιοκτησία.

Δικαιώματα εκμίσθωσης υλικών φορέων ήχου και εικόνας. Δικαιώματα συνθέτη και στιχουργού.

TV format: προστασία κατά την πνευματική ιδιοκτησία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Αριθμός Γνωμοδότησης: 96/2018

Ερωτάται αν μπορούν να διατεθούν και με ποιο τρόπο, σε αιτούντα ιδιώτη, προς περαιτέρω χρήση από αυτόν σε ηλεκτρονική εφαρμογή (application) τουριστικού ενδιαφέροντος για κινητά και tablets, τα κείμενα του κόμβου "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" τα οποία περιλαμβάνονται στα σύνολα δεδομένων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της κατηγορίας "Γ. Σύνολα δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων, μέσω αδειοδότησης ή τελών σύμφωνα με τα άρθρα 7-9 του Ν. 4305/2014" της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΗΔ/ΤΠΔ/216266/21706/1516/888/30-06-2016 και θέμα "Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Τομέα Πολιτισμού".

Υπάγονται κατ’ αρχήν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ οι υπηρεσίες που παρέχονται από ελεύθερους επαγγελματίες συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων των οποίων η αντιπαροχή συνίσταται σε χρήση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Περαιτέρω οι ίδιες ως άνω υπηρεσίες και διά τα περιοριστικώς αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 περ. ιβ΄ του ν 1642/86 πρόσωπα, απαλλάσσονται του ΦΠΑ. Επομένως και ανεξάρτητα από τους ειδικότερους ορισμούς του ν 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ., η κρίσιμη φορολογική απαλλαγή περιορίζεται στα όρια τα προβλεπόμενα από την άνω διάταξη του φορολογικού ν 1642/86 και δεν εκτείνεται γενικώς στα δικαιώματα τα προβλεπόμενα από την περί πνευματικής ιδιοκτησίας νομοθεσία. ... εάν τα δικαιώματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι προέρχονται από την άσκηση δραστηριότητας η οποία απαλλάσσεται με τις διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν 1642/86, η είσπραξη των δικαιωμάτων αυτών τόσο από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης όσο και από τους δικαιούχους απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Συντρεχούσης νομίμου περιπτώσεις απαλλασσομένης δραστηριότητας, ουδόλως έχει σημασία το αν η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή ποσοστών στα μέλλοντα να παραχθούν και πωληθούν παράγωγα προϊόντα (δίσκοι, κασέτες, βιβλία κ.λπ.) ... όταν δικαιούχοι του περιουσιακού δικαιώματος κ.λπ. είναι οι δωρεοδόχοι ή καθολικοί κ.λπ. διάδοχοι των αρχικών δικαιούχων ή τα ιδρύματα που έχουν συστήσει οι δικαιούχοι, η είσπραξη των δικαιωμάτων από τα πρόσωπα αυτά τους καθιστά υποκειμένους σε ΦΠΑ, δεδομένου ότι η φορολογική απαλλαγή του άρθρου 18 περ. ιβ΄ του ν 1642/86 είναι προσωποπαγής, αναφερομένη σε συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης και όχι σε άλλα πρόσωπα, έστω και αν τα τελευταία βρίσκονται σε μία από τις άνω εκτεθείσες έννομες σχέσεις με τα πρώτα.

Καταλογιστική πράξη προστίμου για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 65Α και 66 του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εφαρμοστέες διατάξεις ως προς την αναστολή εκτέλεσης ή μη αυτής λόγω άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής.

Ζητήματα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 Η συνταγματικότητα της κατάσχεσης φωνογραφημάτων που έχουν παραχθεί κατά παράβαση ρήτρας αποκλειστικής φωνοληψίας.