Εφετείο

ΕφΘεσ 1166/2017

ΕφΘεσ 484/2017

ΕφΘεσ 78/2018

ΕφΘεσ 71/2018

ΕφΑθ 1909/2017

ΕφΑθ 5190/2014

Προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Έννοια της «πρωτοτυπίας» του έργου. Προστασία του δημιουργού. Αντικείμενο της προστασίας είναι η μορφή και όχι η ιδέα που περιγράφεται σε ένα πνευματικό δημιούργημα. Με τη σύνθεση από τον εναγόμενο του τραγουδιού, την εγγραφή του σε υλικό φορέα και την παραγωγή και διάθεση - εκμετάλλευση του σχετικού ψηφιακού δίσκου από την εναγόμενη προσβλήθηκε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του ενάγοντα στη μουσική του σύνθεση. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. (Παρατηρήσεις Νάντια Π. Κυπρούλη, ΔΕΕ 2015,132). (ΔΕΕ 2015/130).

ΕφΑθ 4505/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος κατά το άρθρο 18 του ν. 2121/1993. Αναπαραγωγή έργου για ιδιωτική χρήση. Δεν συνιστά τέτοια η κατ΄ επάγγελμα φωτοτύπηση βιβλίων που γίνεται από έμπορο με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτα πρόσωπα. Ο χρήστης μπορεί να προβαίνει σε αναπαραγωγή του έργου για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιώντας όμως τρίτα πρόσωπα, που ενεργούν ως εκτελεστικά όργανα. Η ελευθερία αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση αίρεται αν βλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών ή εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου. (Παρατηρήσεις Διονυσίας Καλλινίκου στα ΧρΙΔ 2014/759).(ΧΡΙΔ 2014/756).

ΕφΑθ 3241/2014

ΕφΘεσ 1786/2014

Πολιτική Δικονομία. Εφεση κατά ερήμην αποφάσεως. Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προϋποθέσεις προστασίας. Πρωτοτυπία του έργου. Δικαιώματα δικαιούχου σε περίπτωση προσβολής.

ΕφΑθ 1567/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Διάκριση των δικαιωμάτων του πνευματικού δημιουργού σε περιουσιακό και ηθικό και εξουσίες που απορρέουν από αυτά. Τεκμήρια του άρθρου 10 του ν. 2121/1993 όσον αφορά τα πρόσωπα του δημιουργού και του δικαιούχου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιώματα των ανωτέρω σε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 65 του ν. 2121/1993. Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ. Οι αξιώσεις αποζημίωσης, αναζήτησης, του αποκομισθέντος κέρδους και αδικαιολογήτου πλουτισμού συρρέουν διαζευκτικά ή επιλεκτικά. Γεγονότα που πρέπει να αποδείξουν ο ενάγων και ο εναγόμενος. Προϋποθέσεις της αξίωσης εκ του άρθρου 904 ΑΚ και στοιχεία της σχετικής αγωγής.(ΔΕΕ 2014/961).