O OΠΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

 • ασκεί νομοπαρασκευαστική δραστηριότητα
 • εκπροσωπεί την Ελλάδα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
 • επιμορφώνει και ενημερώνει δικαστές, δικηγόρους, διοικητικούς υπαλλήλους, δημιουργούς, δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητές και σπουδαστές
 • εποπτεύει και ελέγχει τους Οργανισμούς Συλλογικής και Προστασίας
 • υποβάλλει εισηγήσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη νομιμότητα Δήλωσης και του Κανονισμού των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 54 Ν.2121/93 (α. 2 π.δ. 311/1994)
 • υποβάλλει εισήγηση ανά εξάμηνο προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα που αφορούν στην εποπτεία των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (α. 2 π.δ. 311/1994)
 • λαμβάνει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 από οφειλέτες, δηλαδή από εισαγωγείς ή από παραγωγούς των υλικών φορέων αντικειμένων του α. 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993, όταν το ζητήσει οποιοσδήποτε Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, στις οποίες αναφέρονται: α) η συνολική αξία των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες ή άλλων τεχνικών μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή έργου κατά τα ανωτέρω και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε ή διέθεσε και β) ότι αυτή είναι πράγματι η συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στον ΟΠΙ την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή από τον κατά το Καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία (α. 18 παρ. 4 Ν. 2121/1993)
 • ορίζει ορκωτούς ελεγκτές, αν ζητηθεί από οποιονδήποτε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης με δαπάνες του τελευταίου, για τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης του α. 18 Ν.2121/1993. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατατίθεται στον ΟΠΙ και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης (α. 18 παρ. 8 Ν. 2121/1993)
 • καθορίζει με απόφασή του τον τρόπο είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής του α. 18 στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και η συμφωνία για τη μεταξύ τους κατανομή του ποσοστού της εύλογης αμοιβής δεν έχει επιτευχθεί μέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους. Η απόφαση του ΟΠΙ διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούμενες πρακτικές σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που δεν συμφωνούν με την απόφαση του ΟΠΙ, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να καθορίσει άλλη κατανομή, οι οφειλέτες όμως υποχρεούνται να καταβάλουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης την εύλογη αμοιβή με βάση την απόφαση του ΟΠΙ. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή τους (α. 18 παρ. 11 Ν. 2121/1993)
 • καταρτίζει πίνακα μεσολαβητών κάθε δύο χρόνια, ο οποίος καταρτίζεται και με προτάσεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων. Οι μεσολαβητές μπορούν να υποβάλουν προτάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον τους ζητηθεί από αυτά, όταν δεν έχει συναφθεί συμφωνία σχετικά με την έγκριση της καλωδιακής αναμετάδοσης μιας εκπομπής (α. 35 παρ. 4 Ν. 2121/1993)
 • μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων την προσωρινή ή την οριστική άρση λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων του νόμου ή του Κανονισμού και ειδικότερα, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 54 παράγραφος 4 Ν.2121/1993, με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (α. 54 παρ. 9 Ν. 2121/1993)
 • καταρτίζει πίνακα διαιτητών κάθε δύο χρόνια, κατά την κατάρτιση του οποίου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών. Σε διαιτησία μπορεί να υπαχθούν διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που θα πρέπει να καταβάλει ο χρήστης στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης (α. 56 παρ. 5 Ν. 2121/1993)
 • ενημερώνει τους δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για τις παραβάσεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, που διαπιστώνονται και κοινοποιούνται στον ΟΠΙ από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), τις Αστυνομικές και τις Τελωνειακές Αρχές και για τις οποίες παραβάσεις επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (βλ. νέο α. 65Α παρ. 4 ν. 2121/1993)
 • καταρτίζει πίνακα μεσολαβητών, οι οποίοι, εφόσον τους ζητηθεί η συνδρομή από τους δικαιούχους ή από τους τρίτους που επωφελούνται από τις παρακάτω εξαιρέσεις, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν λάβουν εκούσια μέτρα. Τα εκούσια αυτά μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συμφωνίες μεταξύ δικαιούχων και τρίτων που επωφελούνται από τις εξαιρέσεις, παρέχουν στους επωφελούμενους από τις εξαιρέσεις για τη φωτοτυπική αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (άρθρο 18), την αναπαραγωγή για διδασκαλία (άρθρο 21), την αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία (άρθρο 22), την αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούς (άρθρο 24), καθώς και την αναπαραγωγή προς όφελος προσώπων με αναπηρίες (άρθρο 28 Α), τα μέσα, προκειμένου αυτοί να επωφεληθούν από τις εν λόγω εξαιρέσεις στον αναγκαίο βαθμό, εφόσον έχουν εκ του νόμου πρόσβαση στο προστατευόμενο έργο ή αντικείμενο (α. 66Α παρ. 4 Ν. 2121/1993)
 • αποτελεί τον εθνικό ανταποκριτή για τα δικαιώματα του Ν.2121/1993 σύμφωνα με το α. 66Δ Ν. 2121/1993 και συγκεκριμένα για τους κώδικες δεοντολογίας που πρέπει να καταρτίσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ή επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας με σκοπό να συμβάλουν σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο στην επιβολή των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, συνιστώντας ειδικότερα τη χρήση κωδικού στους οπτικούς δίσκους για τον προσδιορισμό της προέλευσης της κατασκευής τους. Αυτοί οι κώδικες δεοντολογίας και η ενδεχόμενη αξιολόγηση της εφαρμογής τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (α. 66Δ Ν. 2121/1993).