25.10.2022

Αυτή η μελέτη, η οποία ανατέθηκε από το Τμήμα Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Πολιτών και τις Συνταγματικές Υποθέσεις κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής JURI, στοχεύει να παράσχει μια επισκόπηση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και της Τεχνολογίας ledger με εστίαση σε ζητήματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα καλλιτεχνικά NFT και έργα τέχνης.

Δείτε περισσότερα:

Intellectual Property Rights and Distributed Ledger Technology with a focus on art NFTs and tokenized art | Think Tank | European Parliament (europa.eu)

Intellectual Property Rights and Distributed Ledger Technology with a focus on art NFTs and tokenized art (europa.eu)