28.09.2022

Δείτε εδώ το αρχείο των αποτελεσμάτων, δηλαδή τους πίνακες κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 για τον ΟΠΙ.

Ο ΟΠΙ επιφυλάσσεται για τυχόν αναμόρφωση πινάκων κατάταξης βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ' ένσταση ελέγχου από το ΑΣΕΠ.