04.08.2022

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ενός (1) ατόμου ΔΕ Γραμματέων – Δακτυλογράφων πλήρους απασχόλησης και για διάστημα οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Εντός δέκα (10) (υπολογιζομένων ημερολογιακά) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.opi.gr) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΠΙ η συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων με την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών δημοσίευσης της Ανακοίνωσης.

Σχετικά έγγραφα:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022

Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022

«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»

Ειδικά Παραρτήματα:

(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022»

(Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-5-2022»

Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου