01.08.2022

Με το άρθρο 53 του ανωτέρω νομοθετήματος (παράγραφοι 1 και 2 εδάφια α και β) τροποποιήθηκαν εν μέρει τα άρθρα 2 και 18 του Ν. 2121/1993.

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν επικαιροποιηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΟΠΙ.