28.01.2013

Στις 10 Δεκεμβρίου 2012 το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα Ψήφισμα εγκρίνοντας το Σχέδιο Δράσης για τα τελωνεία της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των παραβάσεων διανοητικής ιδιοκτησίας για την περίοδο 2013-2017. Το Σχέδιο Δράσης έχει στόχο την αύξηση της συνεργασίας των τελωνείων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για τη καταπολέμηση παραβάσεων και θεσπίζει σαν στρατηγικούς στόχους την αποτελεσματική εφαρμογή και την παρακολούθηση της νομοθεσίας της ΕΕ στην εφαρμογή της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα τελωνεία – την αντιμετώπιση του εμπορίου αγαθών που παραβιάζουν το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού – την αντιμετώπιση των κύριων τάσεων παραβάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας – και την ενδυνάμωση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο σχετικά με τις παραβάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ένας οδικός χάρτης θα προετοιμαστεί για να διευκολύνει αυτή την εφαρμογή – το σχέδιο δράσης θα αξιολογείται κάθε χρόνο και θα υποστεί μία τελική αναφορά το 2017.

Πηγή: lexology