15.06.2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789 και 2019/790 στην Ελληνική Νομοθεσία» με την οποία παρατείνεται η διάρκεια εργασιών της Ομάδας Εργασίας μέχρι τις 13/07/2021.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε την Απόφαση.