24.02.2021

Δημοσιεύτηκε η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο: «Μελέτη για τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στην Ευρώπη μετά τον COVID-19.

Επιπτώσεις της κρίσης και συστάσεις πολιτικής» στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf.