07.09.2020

Στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο έχει δημοσιευθεί ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς συμπλήρωση από τα συμμετέχοντα στον σχετικό διάλογο ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το α. 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ (οδηγία DSM) στο πλαίσιο της προετοιμασίας έκδοσης των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4fd43123-6008-a214-f572-4ecd331b9e0e.

Προθεσμία συμπλήρωσης: 10 Σεπτεμβρίου 2020.