14.02.2019

Παρακαλούνται οι υπόχρεοι υποβολής προς τον ΟΠΙ της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 18 παρ. 4, ν. 2121/1993, να την αποστέλλουν από τούδε και στο εξής με τη μορφή και τον τύπο της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, όπως αυτή είναι ευρέως διαθέσιμη. Σημειώνεται ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την ως άνω μορφή προκειμένου για τη νομότυπη υποβολή τής ως άνω υπεύθυνης δήλωσης.

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει όλα τα ακόλουθα στοιχεία, δηλαδή α) τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, β) την υπογραφή του, καθώς και γ) τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Τέλος, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αναλυτικές, ανά περίπτωση, καταστάσεις ως παράρτημα αυτής.