25.02.2023

Στις 21 Φεβρουαρίου 2023 δόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια έρευνα “2023 International IP Index - 11th Edition” του US Chamber of Commerce, του μεγαλύτερου επιμελητηρίου των ΗΠΑ,  η οποία αφορούσε σε 55 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η εν λόγω έρευνα αφορά στην καταγραφή των συγκριτικών αποτελεσμάτων για το εθνικό περιβάλλον προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για 55 χώρες βάσει 50 δεικτών που αφορούν στην υφιστάμενη νομοθεσία, κανονισμούς, και επιβολή του νόμου προστασίας όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ως η αρμόδια εθνική αρχή για τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, είχε υποβάλει σχετική αναφορά για τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και σε σχέση με το έργο που επιτελείται στην Επιτροπή Γνωστοποίησης Διαδικτυακών Προσβολών Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ), η οποία συνεπικουρείται σε νομικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο από τα στελέχη του.

Η χώρα μας έλαβε την 18η θέση μεταξύ 55 χωρών με βαθμολογία 70,92%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης/Κεντρικής Ασίας ανέρχεται σε 76,09%, ο μέσος όρος των 10 χωρών με καλύτερες επιδόσεις σε 91,06% και ο μέσος όρος των 10 οικονομιών με χειρότερες επιδόσεις σε 28,51%.

Το πλήρες κείμενο της εν λόγω έρευνας είναι διαθέσιμο εδώ

Ειδικώς για την Ελλάδα, τα σχετικά αποτέλεσμα αναφέρονται στις σελίδες 202 – 206.