Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την Επιβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο μεταξύ Δικαιούχων και Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου»

H UNESCO, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «Εθνικές Πολιτικές Συνεργασίας για την Επιβολή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο μεταξύ Δικαιούχων και Παρόχων Υπηρεσιών Διαδικτύου». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2012 στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών (δημιουργών/δικαιούχων, χρηστών έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, εθνικών φορέων, κ.α.) σχετικά με τις εθνικές πολιτικές συνεργασίας μεταξύ δικαιούχων και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Το συνέδριο αυτό θα συμβάλει στην επισήμανση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε λύσης λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων. Μερικά παραδείγματα εθνικών πολιτικών που θα παρουσιαστούν είναι μεταξύ άλλων αυτά των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας και της Ουγγαρίας. Θα γίνουν ακόμα εισηγήσεις από αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Μετά την παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία θα εξεταστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε εθνικού συστήματος καθώς και άλλα ζητήματα (όπως προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια των επικοινωνιών και της ιδιωτικής ζωής, επιπτώσεις των προσβολών πνευματικής ιδιοκτησίας στην οικονομία και στην κοινωνία, κ.ο.κ.).

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις των ομιλητών του Συνεδρίου.