Εισήγηση με θέμα "Η άσκηση του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού στο διαδίκτυο στα πλαίσια του 2ου Εθνικού Συνεδρίου "Ηλεκτρονική Δημοκρατία-Προκλήσεις Ψηφιακής Εποχής"

Στις 14 Μαρτίου 2006 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Η άσκηση του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού στο διαδίκτυο" στο πλαίσιο του 2ου Εθνικού Συνεδρίου "Ηλεκτρονική Δημοκρατία-Προκλήσεις Ψηφιακής Εποχής".