Γενικές Πληροφορίες

1. Πώς συστήθηκε η Επιτροπή, ποιος ο στόχος της και ποιοι την απαρτίζουν;

Η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) συστάθηκε με τον Ν. 4481/2017 δυνάμει του οποίου εισήχθη το άρθρο 66Ε στον Ν. 2121/1993.Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όπως έχει συμπληρωθεί από ειδικές Υπουργικές Αποφάσεις, η ΕΔΠΠΙ αποτελεί μια διοικητική αρχή στην οποία μπορούν να απευθυνθούν οι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις νομοθετικώς προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αξιοποιώντας έναν εξωδικαστικό μηχανισμό προκειμένου για την άμεση και αποτελεσματική παύση και αποτροπή της προσβολής των δικαιωμάτων τους στο ψηφιακό περιβάλλον.Ο στόχος και ο ρόλος της ΕΔΠΠΙ είναι η ταχεία έκδοση ειδικών διαταγών κατά περίπτωση, οι οποίες αφορούν σε προστατευόμενα από την πνευματική ιδιοκτησία έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας, ενώ ειδικές διαδικασίες (live blocking) προβλέπονται για τα αθλητικά γεγονότα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

 • τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
 • έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
 • έναν εκπρόσωπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

2. Τί μπορεί να επιτύχει κανείς μέσω της Επιτροπής;

Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής συνιστά μία διοικητική διαδικασία, η οποία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (το πολύ εντός 60 ημερών) επιτρέπει σε κάθε δικαιούχο που προσφεύγει ενώπιόν της σε σχέση με την παράνομη διάθεση έργων του στο διαδίκτυο να επιτύχει (εάν η προσφυγή του ευσταθεί) την άμεση απομάκρυνση ή τη διακοπή πρόσβασης στο έργο του ανάλογα με τις περιστάσεις και χωρίς να στερείται του δικαιώματός του προσφυγής στα δικαστήρια. Εάν ωστόσο προσφύγει στα δικαστήρια πριν την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή ή κατά τη διάρκεια εξέτασης τής υπόθεσής του από την Επιτροπή, η υπόθεσή του τίθεται στο αρχείο.

3. Ποιος μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή;

Οποιοσδήποτε του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα προσβάλλονται στο διαδίκτυο (π.χ. δημιουργοί, ερμηνευτές-καλλιτέχνες, εκδότες, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, κ.ο.κ.).

4. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κάποιος να προσφύγει στην Επιτροπή;

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ΕΔΠΠΙ σε κάθε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο υπό τον όρο της πλήρωσης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 66Ε του Ν. 2121/1993. Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε περίπτωση προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, με την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών στο διαδίκτυο, είτε μέσω διαφήμισης είτε μέσω προώθησης.Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που τελούνται ή που μπορεί να λάβουν χώρα από τελικούς χρήστες.Επιπροσθέτως, οι δικαιούχοι μπορεί να απευθυνθούν στην Επιτροπή προκειμένου για έκδοση συμπληρωματικής πράξης σύμφωνα με την υποπαράγραφο (9) της ανωτέρω διάταξης.Ακόμη, οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν ενώπιον της Επιτροπής προκειμένου να επιληφθεί περιπτώσεις όπου επίκειται προσβολή δικαιωμάτων σε μεγάλη κλίμακα αναφορικά με γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους (παράγραφος 10Α), δηλαδή αναφορικά με αθλητικά γεγονότα και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τέλος, η ΕΔΠΠΙ μπορεί να επιληφθεί -έπειτα από την υποβολή σχετικής αίτησης- επί της μεταφοράς της παράνομης μετάδοσης, η οποία είχε διαπιστωθεί δυνάμει προηγούμενης/ων Απόφασης/Αποφάσεών της (10(Α)(2)(γ)).

5. Υπάρχουν προαπαιτούμενα για να προσφύγει κάποιος στην Επιτροπή;

 • Προκαταβολή του τέλους εξέτασης της υπόθεσης.
 • Χρήση της προδιατυπωμένης αίτησης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ.
 • Επισύναψη κάθε εγγράφου που αναφέρεται στην αίτηση ως υποχρεωτικό, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου πρόσφορου για την απόδειξη του δικαιώματος.
 • Προηγούμενη χρήση τυχόν αντίστοιχης διαδικασίας του φορέα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), η οποία, ενώ έχει ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρόνου, δεν έχει τελεσφορήσει.

6. Ποιό το τέλος εξέτασης της υπόθεσης;

Το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα:

 • 372 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 1 όνομα τομέα
 • 620 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 2 έως 5 ονόματα τομέα
 • 868 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 6 έως 10 ονόματα τομέα
 • 1240 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 11 έως 50 ονόματα τομέα
 • 1240 ευρώ, εφόσον η αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής. Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερες από πενήντα (50) διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου.

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

7. Ποιες οι συνέπειες μη συμμόρφωσης σε απόφαση της Επιτροπής;

Πρόστιμο 500 – 1000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

Δείτε το infographic με τη διαδικασία καταγγελίας για παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.