Αίτημα προς την ΕΔΠΠΙ

Α. Αν προσβάλλεται στο διαδίκτυο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά για άρση της προσβολής. (διαδικασία παρ. 4 άρθρου 66Ε ν. 2121/1993)

Η διαδικασία υποβολής αιτήματος προς την Επιτροπή έχει ως εξής:

ΒΗΜΑ 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ

Το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα:

 • 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 1 όνομα τομέα
 • 500 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 2 έως 5 ονόματα τομέα
 • 700 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 6 έως 10 ονόματα τομέα
 • 1.000 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 11 έως 50 ονόματα τομέα
 • 1.000 ευρώ, εφόσον η αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής. Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερες από πενήντα (50) διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου.

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Το τέλος εξέτασης της αίτησης κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα (κωδικός SWIFT(BIC) ETHNGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού του ΟΠΙ με IBAN GR8101101510000015129605323. Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος υποβάλλεται στο Λογιστήριο του ΟΠΙ. Το τέλος αποτελεί τυπική προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας και ως εκ τούτου, το καταβληθέν τέλος δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.

Πριν συμπληρώσετε την αίτηση πρέπει να έχετε προβεί στην πληρωμή του τέλους.

ΒΗΜΑ 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

 • Αν η καταγγελία σας αφορά προσβολή που πραγματοποιείται μέσα από ονόματα χώρου ιστοσελίδων:

  Κατεβάστε στον τοπικό σας δίσκο και συμπληρώστε το αρχείο domain_names.xls. Θα σας ζητηθεί να το υποβάλετε κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

 • Αν η καταγγελία σας αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip addresses), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής:

  Κατεβάστε στον τοπικό σας δίσκο και συμπληρώστε το αρχείο ip_adresses.xls. Θα σας ζητηθεί να το υποβάλετε κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

ΒΗΜΑ 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, κατεβάσετε την αίτηση στον τοπικό σας δίσκο και αφού τη συμπληρώσετε να την αποστείλετε στον ΟΠΙ ηλεκτρονικά στο epitropi@opi.gr ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Μετσόβου 5, 10682 Αθήνα.

Β. Αν προσβάλλεται στο διαδίκτυο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα, και εφόσον

α) επίκειται στο διαδίκτυο μεγάλης κλίμακας προσβολή για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους,

β) η προσβολή θα λάβει χώρα ενδεικτικά μέσω συγκεκριμένων εντοπιστών πόρων (URL) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names) που υποστηρίζουν τη χωρίς άδεια, συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως, μέσω κωδικών ή αποκωδικοποιητή και,

γ) συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου, σοβαρού και επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο,

ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά για διακοπή της πρόσβασης. (διαδικασία παρ. 10A άρθρου 66E ν. 2121/1993)

Η διαδικασία υποβολής του αιτήματος της παρ. 10Α προς την Επιτροπή έχει ως εξής:

ΒΗΜΑ 1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ

Το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα:

 • 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 1 όνομα τομέα (domain name) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL)
 • 500 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 2 έως 5 ονόματα τομέα (domain names) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs)
 • 700 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 6 έως 10 ονόματα τομέα (domain names) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs)
 • 1.000 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 11 έως 50 ονόματα τομέα (domain names) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs)
 • 1.000 ευρώ, εφόσον η αίτηση αφορά για προσβολή μέσω διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (live-streaming)

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Το τέλος εξέτασης της αίτησης κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα (κωδικός SWIFT(BIC) ETHNGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού του ΟΠΙ με IBAN GR8101101510000015129605323. Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος υποβάλλεται στο Λογιστήριο του ΟΠΙ. Το τέλος αποτελεί τυπική προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας και ως εκ τούτου, το καταβληθέν τέλος δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.

Πριν συμπληρώσετε την αίτηση πρέπει να έχετε προβεί στην πληρωμή του τέλους.

ΒΗΜΑ 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

 • Αν η καταγγελία σας αφορά προσβολή που λαμβάνει χώρα μέσω συγκεκριμένων ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) που υποστηρίζουν την χωρίς άδεια συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο και κυρίως μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικοποιητή:

  Κατεβάστε στον τοπικό σας δίσκο και συμπληρώστε το αρχείο url.xls. Θα σας ζητηθεί να το υποβάλετε κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

 • Αν η καταγγελία σας αφορά σε προσβολή λαμβάνει χώρα μέσω διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) που υποστηρίζουν την χωρίς άδεια συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο και κυρίως μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικοποιητή:

  Κατεβάστε στον τοπικό σας δίσκο και συμπληρώστε το αρχείο ip_adresses.xls. Θα σας ζητηθεί να το υποβάλετε κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

 • Αν η καταγγελία σας αφορά προσβολή λαμβάνει χώρα μέσω ονομάτων τομέα (domain names) που υποστηρίζουν τη χωρίς άδεια συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο και κυρίως μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικοποιητή:

  Κατεβάστε στον τοπικό σας δίσκο και συμπληρώστε το αρχείο domain_names_10A.xls. Θα σας ζητηθεί να το υποβάλετε κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης.

ΒΗΜΑ 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση στον τοπικό σας δίσκο και αφού τη συμπληρώσετε να τη στείλετε στον ΟΠΙ ηλεκτρονικά στο epitropi@opi.gr ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Μετσόβου 5, 10682 Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993

Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του γεγονότος ή στην περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός, το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του πρώτου χρονικά αναφερόμενου στην αίτηση γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης.

Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων

Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο προς την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ., με κοινοποίηση στην Επιτροπή, συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, σύμφωνα με την περ. γ’ της υποπαρ. 2 της παρ.10Α του α.66Ε του ν. 2121/1993, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη συμπληρωμένη φόρμα συμπληρωματικών στοιχείων του αρχείο sympliromatiki_10A.xlsx.