Κατηγορίες
Νέα

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2024, για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΚ) αριθ. 300/2008, (ΕΕ) αριθ. 167/2013, (ΕΕ) αριθ. 168/2013, (ΕΕ) 2018/858, (ΕΕ) 2018/1139 και (ΕΕ) 2019/2144 και των Oδηγιών 2014/90/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/797 και (ΕΕ) 2020/1828 (Kανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη)

Σήμερα 12 Ιουλίου 2024 δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ ACT).

Κατηγορίες
Νέα

Το Newsletter του ΟΠΙ – Ιούλιος 2024

  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO)

Στρατηγική ενδυνάμωσης των Νέων στη Διανοητική Ιδιοκτησία IP-YES!

Κατηγορίες
Νέα

WIPO: Στρατηγική ενδυνάμωσης των Νέων στη Πνευματική Ιδιοκτησία IP-YES!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) δημοσίευσε τη στρατηγική για την ενδυνάμωση της Νεολαίας (IP-YES!), η οποία παρέχει ένα δομημένο σχέδιο με στοχευμένες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες που θα ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες και ανάγκες της νεολαίας σε βασικά θέματα, όπως ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση των δράσεων για την ενεργή συμμετοχή τους στα ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Κατηγορίες
Νέα

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) – Oδηγός για την καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας (ACAPT Guide)

Ο Οδηγός ACAPT (anti-counterfeiting and anti-piracy technology guide) επιτρέπει την προστασία εμπορικού σήματος και περιεχομένου που προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής κατά της παραποίησης και της πειρατείας.

Κατηγορίες
Νέα

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ): Απόφαση στην υπόθεση C-135/2023, GEMA κατά GL. Οδηγία 2001/29/ΕΚ, άρθρο 3, παρ. 1 – Παρουσίαση στο κοινό – Διάθεση, εντός διαμερισμάτων, συσκευών τηλεόρασης εξοπλισμένων με εσωτερική κεραία που καθιστά δυνατή τη λήψη σημάτων και τη μετάδοση εκπομπών.

Στην υπόθεση C‑135/23, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Ειρηνοδικείο του Potsdam (Γερμανία), το ΔΕΕ εξέτασε την αίτηση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του Gesellschaft für musikalische Aufführungs – und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), οργανισμού συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και του GL, ο οποίος εκμεταλλεύεται πολυκατοικία, με αντικείμενο φερόμενες προσβολές του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του GL διότι διαθέτει, εντός διαμερισμάτων τα οποία εκμεταλλεύεται, συσκευές τηλεόρασης εξοπλισμένες με εσωτερικές κεραίες που καθιστούν δυνατή τη λήψη σημάτων και τη μετάδοση εκπομπών, ιδίως μουσικής.

Κατηγορίες
Νέα

Έκδοση της από 23/12/2019 Προσωρινής Διαταγής της Προέδρου του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ σχετικά με την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/647357/13799

Δυνάμει της από 23/12/2019 Προσωρινής Διαταγής της Προέδρου του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κας Καραμανώφ, αναστέλλεται η ως άνω Υπουργική Απόφαση (ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/647357/13799) σε ό,τι αφορά στην προσωρινή ανάκληση της αδείας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) Αυτοδιαχείριση μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσας αίτησης αναστολής του εν λόγω ΟΣΔ.

Κατηγορίες
Νέα

Νέος Προσωρινός Διαχειριστής της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης δικαιωμάτων – EYΕΔ

Βλέπε εδώ την Υπουργική απόφαση.

Κατηγορίες
Νέα

Live streaming η τέταρτη συνάντηση με τον διάλογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Live streaming ο διάλογος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά στην ενιαία ψηφιακή αγορά σχετικά με τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από παρόχους υπηρεσιών διαμοιρασμού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Κατηγορίες
Νέα

Δημόσια διαβούλευση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/1564

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας».

Κατηγορίες
Νέα

Προσωρινή ανάκληση άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – Η Αυτοδιαχείριση – Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με την προσωρινή ανάκληση άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – Η Αυτοδιαχείριση – Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης.