Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΑθ 2221/2015

Τα βιντεοπαιχνίδια, λόγω της διττής φύσης και δομής τους (οπτικοακουστικά στοιχεία και λογισμικό), πρέπει να προστατεύονται όχι μόνο ως απλό λογ...ισμικό, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας των προγραμμάτων η/υ, αλλά ευρύτερα, ως σύνθετα οπτικοακουαστικά έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, στους συνδημιουργούς ενός βιντεοπαιχνιδιού (στους οποίους ανήκει και ο συνθέτης της μουσικής που συνοδεύει την εφαρμογή του παιχνιδιού) πρέπει να καταβάλλεται από τον δικαιούχο εκμετάλλευσής του ποσοστιαία αμοιβή, υπολογιζόμενη επί των ακαθάριστων εσόδων που αποφέρει η εμπορική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου βιντεοπαιχνιδιού (ΧρΙΔ 2015, 699, παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου).

ΠΠρΙωαν 134/2013

ΠΠρΚατ 92/2015

ΠΠρΚατ 91/2015

ΠΠρΚατ 44/2015

ΠΠρΚατ 29/2015

ΠΠρΑθ 5249/2014

……….με την οποία κρίθηκε ότι η τοποθέτηση links προς τρίτες ιστοσελίδες δεν συνεπάγεται υποχρέωση σύναψης σύμβασης με Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε καταβολή αποζημίωσης. 

ΠΠρΧαλκ 124/2014

ΠΠρΧαλ 58/2014

ΠΠρΧαλ 38/2014