Άρειος Πάγος

ΑΠ 231/2015

Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παράβαση ν. 2121/1993 του νομίμου εκπροσώπου εταιρίας που διατηρούσε πιτσαρία και εκτελούσε χωρίς δικαίωμα δημόσια μουσικές συνθέσεις που προστατεύονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εγκαλούσα. Παραδεκτώς λήφθηκε υπόψη μαρτυρική κατάθεση που περιέχεται στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, τα οποία αναγνώσθηκαν. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Όσα έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά θεωρείται ότι έγιναν, εφόσον τα πρακτικά δεν προσβλήθηκαν ως πλαστά ούτε έχουν διορθωθεί. Δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εγκαλούσας χωρίς να προβληθεί αντίρρηση. Αν αυτός δεν είχε την αναγκαία εξουσία εκπροσωπήσεως ή αντιπροσωπεύσεως δεν προκαλείται απόλυτη ακυρότητα. Η παρ. 6 του άρθρ. 66 του ν. 2121/1993, που όριζε το ποσό της μετατροπής της ποινής, καταργήθηκε με το άρθρο 82 παρ. 10 ΠΚ, όπως αντικ. με το άρθρ. 1 ν. 3904/2010. Ορθώς εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις αυτές, αφού η ποινή φυλακίσεως που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ήτοι εντός των διαγραφομένων με το άρθρο 82 παρ. 3 ΠΚ ορίων. Απόρριψη αιτήσεως.

ΑΠ 1993/2014

ΑΠ 1625/2014

ΑΠ 1267/2015

ΑΠ 1051/2015

ΑΠ 552/2015

ΑΠ 1065/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Οπτικοακουστικό έργο. Ως πνευματικός δημιουργός αυτού τεκμαίρεται ο σκηνοθέτης, ο οποίος, με σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής μεταξύ αυτού και του παραγωγού του έργου, μεταβιβάζει στον τελευταίο συγκεκριμένες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, οι οποίες πρέπει να ορίζονται στη σύμβαση και οι οποίες μπορεί και να εξαντλούν το περιεχόμενο του περιουσιακού δικαιώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μεταβιβάζονται στον παραγωγό μόνο όσες εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα είναι αναγκαίες για την εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου, με βάση τον σκοπό της σύμβασης. Περάτωση του οπτικοακουστικού έργου. Η εν ζωή μεταβίβαση του υλικού φορέα μοναδικής ενσωμάτωσης του έργου, του υλικού φορέα του πρωτοτύπου και των αντιτύπων του, διέπεται ευθέως από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ανάλογα με τη φύση του έργου ως κινητού ή ακινήτου. Η εν ζωή, όμως, μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος επί του έργου και των επί μέρους εξουσιών από αυτό διέπεται ευθέως από τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και αναλογικά και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της εκχώρησης. Δεν είναι αναλογικά εφαρμοστέες οι διατάξεις των άρθρων 1034 επ. ΑΚ, καθόσον στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υπάρχει η αρχή της καλόπιστης κτήσης και το φαινόμενο δικαίου από το εξωτερικό στοιχείο της κατοχής. Η ιδιαίτερη κανονιστική αρχή του σκοπού της μεταβίβασης ή της σύμβασης, ότι δηλαδή ο δημιουργός, εν αμφιβολία μεταβιβάζει περιουσιακά δικαιώματα επί του έργου του μόνο στην έκταση που είναι αναγκαία για την πραγμάτωση του σκοπού της σύμβασης, προηγείται των γενικών ερμηνευτικών κανόνων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, αλλά έπεται των ειδικών ερμηνευτικών κανόνων του ν. 2121/93. Έννοια «σκοπού της σύμβασης». Απορρίπτει την αναίρεση της απόφασης 5919/2011 του Εφετείου Αθηνών. 

ΑΠ 2097/2013

ΑΠ 1451/2010

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - Ελαφρυντικές περιστάσεις - Έλλειψη αιτιολογίας -. Αναιρείται λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, στην απόφαση δεν αναφέρονται οι τίτλοι των έργων που περιέχουν οι ψηφιακοί δίσκοι ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου που βρέθηκαν στο κατάστημα του αναιρεσείοντος και κατασχέθηκαν, ούτε ποιοι είναι οι ερμηνευτές και εκτελεστές των έργων αυτών καλλιτέχνες, δηλαδή στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, δεν προσδιορίζεται ποια φωνογραφική εταιρεία είναι η παραγωγός για καθέναν από αυτούς, η έλλειψη άδειας της οποίας, καθιστά παράνομη την αναπαραγωγή τους και την κατοχή τους με σκοπό να τεθούν σε κυκλοφορία.

ΑΠ 656/2011

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η αθώωση του κατηγορούμενου για την πράξη της παράβασης του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν συντρέχουν ενδείξεις ότι αυτός, λειτουργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος τηλεοπτικού σταθμού, εκτέλεσε δημόσια και έκανε προσιτές σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, μουσικές συνθέσεις και τραγούδια, που προστατεύονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την δικαιούχο ΑΕΠΙ, ύστερα από μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων από τους Έλληνες Δημιουργούς, χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη έγγραφη άδεια της Αρχής.