Δημοσιεύθηκε ο νόμος για τη Συλλογική Διαχείριση με αριθμό 4481/2017 (ΦΕΚ Α.100, 20.07.2017) και τίτλο: "Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού". Με τον νόμο αυτό ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/26/ΕΕ «για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά» (EE L 84), πραγματοποιούνται ορισμένες τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2121/1993 (Α΄25), ενώ εισάγονται και διατάξεις για την καταπολέμηση των προσβολών της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο του νόμου επιλέξτε εδώ.